Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”

15.06.2016 г.

В изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1061-С01,

„МАРИСАН и КОЛЕВ“ АД обявява процедура за определяне на изпълнител „избор с публична покана“, с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1. Инсталация за сушене на пясък, 1 бр.

Обособена позиция 2. Дозираща машина, 1 бр.

Обособена позиция 3. Фолираща машина, 1 бр.

Обособена позиция 4. Миксер, 1 бр.

Обособена позиция 5. Газокар, 1 бр.

Срокът за подаване на оферти е до 16:00 часа на 24.06.2016 г.

Документите за информация и участие могат да бъдат изтеглени от  тук

"МАРИСАН И КОЛЕВ" АД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ и изпълнява проект BG16RFOP002-2.001-1061 “Повишаване на производствения капацитет в "МАРИСАН И КОЛЕВ" АД”, по процедура BG16RFOP002-2.001 “Подобряване на производствения капацитет в МСП”, финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Проектът е насочен към повишаване на производствения капацитет и създаване на условия за  развитието на експортен потенциал на "МАРИСАН и КОЛЕВ" АД чрез инвестициии в нови технологии за автоматизиране на производството и подобряване на ресурсната ефективност и ефикастност на производствения процес. В резултат от осъществяването на дейностите по проекта ще се окаже пряк положителен ефект върху вътрешните фактори обуславящи конкурентоспособността на предприятието, а именно нивото на материално-техническата база, оптимизацията на ресурсното обезспечаване, ефективността на производството и качеството на произвежданата продукция.  

Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 1 664 503.24 лв., от които 848 896.65 лв. европейско и 149 805.29 лв. национално съфинансиране.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 09.02.2017 г. 
Бижутери в строителството